Adatkezelés

1. Adatvédelmi tájékoztató célja

Az alábbi adatvédelmi tájékoztató azért jött létre, hogy biztosítsa az adatkezelés, adatfeldolgozás törvényi megfelelését, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az egyéb adatbiztonsági jogszabályok rendelkezéseit. 

Jelen adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a magyar jogot kell alkalmazni, az adatvédelem keretében felmerülő bármely jogvita esetén Magyarország bíróságai bírnak joghatósággal.

2. Adatkezelő adatai

Név: Tóth Noel
Székhely: 3014 Hort, Béke út 5.
Webcím: bensite.eu
Email: tothnoel.bensite.eu

3. Fogalommeghatározások

 

 

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 1. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 2. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából;

 1. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 2. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 1. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 2. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 3. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 4. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 5. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 6. képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;
 7. vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

14.adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

 1. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
 2. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges
 3. adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások rendszere4. A kezelt adatok és az adatkezelés célja

 1. a) kapcsolattartási adatok
 2. kezelt adatok köre: név, email-cím, telefonszám, levelezési cím
 3. adatkezelés célja: kapcsolattartás
 4. adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötéséhez, a szerződéskötést követően a szerződés teljesítéséhez szükséges feltétel
 5. adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év

 

 1. b) szerződésben rögzített bejelentési adatok
 2. kezelt adatok köre: név, állampolgárság, anyja neve, születési hely, idő, lakcím vagy tartózkodási hely, társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), adóazonosító, családi adókedvezménnyel kapcsolatos hozzátartozói adatok
 3. adatkezelés célja: a foglalkoztató (az adatkezelő) jogszabályban meghatározott bejelentési és nyilvántartási kötelezettségének teljesítése
 4. adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése1
 5. adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év

 

 1. c) bankszámlaadatok, magánnyugdíjpénztári azonosító (ha van)
 2. kezelt adatok köre: számlavezető bank neve, bankszámlaszám, ha a bankszámla tulajdonosa nem a munkavállaló, a számlatulajdonos neve
 3. adatkezelés célja: a foglalkoztató (az adatkezelő) jogszabályban meghatározott munkbér-fizetési kötelezettségének teljesítése
 4. adatkezelés jogalapja: a munkaszerződés teljesítése
 5. adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év  5. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

  A személyes adatokat a bensite.eu jogszerűen és tisztességesen, valamint az ügyfél számára átlátható módon és érthetően kezeli. Az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik,

  A bensite.eu weboldal üzemeltetője (továbbiakban üzemeltető) kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket a felhasználó előzetesen jóváhagyott. A felhasználó megfelelő tájékoztatást kap az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Az üzemeltető kizárólag a meghatározott célból kezeli a személyes adatokat, jog gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében.

  Az adatok kezelése a felhasználó számára világos céllal történik, a személyes adatokat a megbízás teljesítésétől számított hiba javítási garancia idejére tárolja (ez 90 napot jelent). Kivételt élvez ez alól, ha a gyorsabb weboldal karbantartás céljából kéri a felhasználó az adatok hosszabb távú biztonságos megőrzését. 

  Kizárólag olyan személyes adatok kezelése történik, amely az adatkezelés céljának megvalósításához nélkülözhetetlen. A személyes adatok kezelése csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben történik. Az alábbi adatkezelés célja, hogy a honlapon lévő kapcsolati űrlapokon (ajánlatkérés, kapcsolat) keresztül az üzemeltető fel tudja venni az érdeklődőkkel a kapcsolatot és így a szolgáltatását tudja értékesíteni. 

  Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott adatokat nem az eredeti célnak megfelelően kívánja az üzemeltető felhasználni, erről előzetesen köteles a felhasználót tájékoztatni és a hozzájárulását kérni, illetve lehetőséget kell biztosítania számára, hogy adatainak felhasználást megtiltsa.

  A felhasználó bármikor kérheti, hogy tájékoztatva legyen személyes adatai kezeléséről vagy ha úgy dönt, akkor a személyes adatai törléséről. Ha ilyen kérések előfordulnak, akkor az üzemeltetője köteles a lehető legrövidebb idő alatt eleget tenni ennek. Ez az idő nem lehet több, mint 30 nap.

  Az üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak a felhasználó által használt szolgáltatásainak fejlesztése és/vagy működtetése érdekében továbbítja. Az üzemeltető az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza. Az adatok megosztásáról a felhasználót tájékoztatni kell és e folyamathoz a felhasználó engedélye kötelező.

  A weboldal külső (nem az üzemelő. által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak. Ezen linkeken elérhető oldalak elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért az üzemeltető minden felelősségét kizárja.    6. Az érintett jogai

    A tájékoztatáskéréshez való jog 

    Az érintett az 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa:

    milyen személyes adatot,

    milyen jogalapon,

    milyen adatkezelési cél miatt,

    milyen forrásból,

    mennyi ideig kezeli,

    az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz

    biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

    Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a munkavállaló által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

     

    Helyesbítéshez való jog

    Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

     

    A törléshez való jog

    Az érintett az 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintetett.

     

    Az adatkezelés korlátozásához való jog

     Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

    -az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

    -az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

    -az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

    -az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; 

    ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés az korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

    Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

     

    Az adathordozhatósághoz való jog

    Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, tehát az érintett kérésére az Adatkezelő az adatokat CD-re kiírva az érintettnek átadja.

     

    A tiltakozáshoz való jog

    Az érintett az 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például az érintett tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő hozzájárulása nélkül személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná. Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha az érintett szerint az Adatkezelő kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha folyamatban lévő hatósági eljárás során a személyes adatait tartalmazó megkeresését az Adatkezelő átadja a hatóság számára.

    7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

    Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza merül fel, kérjük, hogy azzal elsősorban hozzánk forduljon. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy panaszát mielőbb megnyugtatóan kezeljük.

     

    Bírósági eljárás kezdeményezése

    Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: https://birosag.hu/torvenyszekek

     

    Felügyeleti Hatósághoz intézett bejelentés

    Az érintett bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak a kezelésével jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll:

     

    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság:

    1530 Budapest, Pf. 5.

    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

    +36 1 391 1400

    +36 1 391 1410 (fax)

    ugyfelszolgalat@naih.hu

    www.naih.hu

    8. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

    A jelen tájékoztató szerinti adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

     

    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

    https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv

     

    A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény

    https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1700053.tv

     

    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE és ennek a 2021.03.04-i helyesbítése

     A rendelet egészében letölthető ezen a LINK-en. Link:  https://www.naih.hu/altalanos-adatvedelmi-rendelet-gdpr